KONKURS VENIZELOSOVA

Pozivni jednostepeni, projektni konkurs za predmetnu lokaciju održan je u periodu od 6.5.2022.god. do 13.6.2022.godine.

Naručilac Konkursa je Marnex doo, a Organizator i Sprovodilac Konkursa je Urbanistički centar doo.

Na učestvovanje u Konkursu pozvani su sledeći arhitektonski timovi:

1. TIM 1 (MADA studio)

2. TIM 2 (RE:A.C.T. architects)

3. TIM 3 (Studio OBE)

Timovi su odabrani u skladu sa dosadašnjim iskustvom i specifičnim senzibilitetom za lokaciju i predmet konkursa, a koji su pokazani u njihovom dosadašnjem radu.

Žiri Konkursa:

1. Marko Stojčić, dia (predsednik Žirija i stručnii član)

2. Nebojša Minjević, dia (stručni član)

3. Daniela Korica Pantelić, dia (stručni član)

4. Anđelka Miloradović, dia (predstavnik naručioca)

5. Milana Vandić, dia (predstavnik naručioca)

Formalni uslovi za održavanje konkursa su ispunjeni, kao i formalne propozicije od strane učesnika. Nakon pregleda radova i postupka žiriranja, pristupilo se donošenju odluke 16.6.2022.godine.

Kriterijumska analiza ishodila je kroz “dijalog” 3 prispela rada, uslovima raspisa konkursa, planskih i pratećih zahteva.

ODLUKA

Žiri je nakon razmatranja jednoglasno odlučio da je projekat Studia OBE, rad koji je predložen kao prvoplasiran i preporučen za dalju razradu i realizaciju.

OBRAZLOŽENJE ODLUKE

Rezultanta programskih, prostornih i likovnih predloga predstavlja, sveukupno izuzetan, zavidno visok nivo profesionalno prikazanog fundusa, predloga, shema, namera, detalja…

OBRAZLOŽENJE ANALIZE SVIH RADOVA

STUDIO OBE

Iuzuzetna minuciozna i volumetrijska variranja u “jednovolumenu” dopunjena su pauzama u materijalu, otklonom nižih fragmenata od nadgrađa, harmonizujući ih u jedinstven prostorno programski relikt. Legiranjem iskazanog, rad nužno predstavlja razvojnu mogućnost profinjenih dopuna.

Programski zahtevi konkursa su ispunjeni, uz dodatne mogućnosti koje daje princip fleksibilnosti koji je jedan od vodećih motiva u rešenju. Ovo ostavlja prostora neophodnoj razradi i dopuni, koja bi imala za cilj bolje iskorišćenje kapaciteta lokacije u pogledu ostvarivih korisnih površina.

Rešenje je koncipirano na način da poštuje širi kontekst i novi pravac razvoja lokacija uz Venizelosovu ulicu, kao i industrijsko nasleđe ovog kraja u pogledu upotrebe materijala, dok stvara okvir za očuvanje objekta hotela Admiral, bez pokušaja da se isti podražava u samom rešenju novih objekata. Autorski stav je jasan, likovno i funkcionalno prikazan. Predlog komercijalnih sadržaja prepoznao je potrebe okruženja, dok je predlog stambenog rešenja dao mogućnost da se kroz razradu fleksibilnog predloga isprate zahtevi tržišta. Primena ozelenjenih krovova prepoznala je potrebe okruženja i pružila mogućnost da se objekti sagledavaju kao integralni deo okruženja Linijskog parka.

RE:A.C.T.

Naglašena “kinetika” sklopa  se ogleda i u prikazima fasadnih predloga na relativno svedenim volumenima. Takav pristup je u blagoj diskrepanci sa vrednim, postojećim objektom.

Programski zahtevi konkursa su ispunjeni i dodatno je ponuđeno varijantno rešavanje komercijalnih namena, što upućuje na fleksibilnost u potencijalnoj razradi i mogućnost praćenja različitih grupa korisnika, što radu daje posebnu vrednost.

Autorski stav je bio da se odabere deo konteksta koji će se pratiti – u ovom slučaju budući kontekst Linijskog parka. U tom slimslu, otvaranjem objekata ka spoljašnjosti, oni postaju sastavni deo parka i jasno mu pariraju. Rešenje je ponudilo vizuelno inovativan pristup za kontekst Venizelosove ulice i to bi u svakom smislu doprinelo urbanoj transformaciji šireg konteksta, a svakako ekološkom bonitetu na mikro i makro nivou.

Kvalitet stambenog prostora je neupitan, posebno u pogledu orijentacije i osvetljenosti, što bi u samoj eksploataciji doprinelo odabiru budućih korisnika. Saobraćajni pristup je jasano artikulisan u odnosu na funkcije i odnos prema blizini raskrsnica.

MADA STUDIO

Koncept okrenutosti ka sebi, ka unutrašnjosti razvijanja skoro galerijskih ambijenata vodi u zavodljivost formom, internog građenja kretanja, ostavljajući upotrebnu vrednost apartmana, klimatski problematično održivim. Plenum unutrašnjosti je u nedovoljnom prepoznavanju kroz fasadne predloge.

Programski zahtevi konkursa su ispunjeni, iako je rešenje više sagledavano jedinstveno i formalno, ne samo kontekstualno, što bi zahtevalo dodatnu razradu u pogledu ispunjenja osnovnih uslova za rešavanje potreba u okviru pojedinačne parcele (garaža itd.). Kataloška razrada strukture stanova ukazuje na visok nivo posvećenosti razradi i detaljima. Jasno je iskazan stav da se akcenat razrade stavi na stambeno poslovni objekat i on je u tom smislu dao zaista vredan doprinos temi – unutrašnja dvorišta kao novi koncept, nedovoljno proučavan u našim uslovima, koji svakako treba da nađe svoje mesto u budućoj arhitekturi Beograda.

Vrednost zajedničkog prostora je stavljen u prvi plan, što rad čini posebno zanimljivim i autentičnim.

ZAKLJUČAK

Sva tri rada pokazala su visok nivo razrade i povećenosti, kao i tri potpuno različita pristupa temi, što jasno ukazuje na neophodnost negovanja institucije pozivnih konkursa. Radovi su dali i doprinos temi izgradnje u gradskom tkivu koje prolazi kroz transformaciju, što je za svaku pohvalu.

Žiri konkursa

Blog at WordPress.com.