Usluge

Izrada planova generalne regulacije – PGR

Izrada planova detaljne regulacije – PDR

Izrada urbanističkih projekata – UP

Izrada projekata parcelacije i preparcelacije

Anaiza i potvrda ispunjenosti kriterijuma za izgradnju visokog objekta

Strateška procena uticaja plana na životnu sredinu

Izrada idejnih rešenja – IDR

Izrada idejnih projekata – IDP

Izrada projekata za građevinsku dozvolu – PGD

Izrada projekata za izvođenje – PZI

Izrada urbanističko – arhitektonskih analiza

Sprovođenje urbanističko – arhitektonskih konkursa

Konsalting u oblasti urbanizma

Blog at WordPress.com.